Đề thi TNPT các năm.

Một số đề thi những năm gần đây.

Bài 1: (96-97) Cho hàm số y=x^3-3x+1  (C)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).

b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục hoành , trục tung , (C) và đường thẳng x=-1

c) Đường thẳng d qua điểm y''=0 và có hệ số góc k. Biện luận theo k số giao điểm của (C) và đường thẳng (d). tìm tọa độ giao điểm đó khi k=1

Bài 2: (97-98)Cho hàm số y=x^3+3x^2+mx+m-2   (C_m)

a) Khảo sát sự bién thên và vẽ đò thị hàm số khi m=3

b) Gọi A là giao điểm của (C) và trục tung . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại A. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và tiếp tuyến trên.

c) Tìm giá trị của m để (C_m) cắt trục hoành tại  3 điểm phân biệt.

Bài 3: (98-99) Cho hàm số y=\frac{x+1}{x-1} (C)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).

b)Viết phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua A(0;1). Chứng minh rằng có đúng một tiếp tuyến của (C) qua B(0;1).

c) Tìm tất cả những điểm có tọa độ nguyên của (C).

Bài 4: (00-01) Cho hàm sô y=\frac{1}{4}x^3-3x  (C)

a) Khảo sát hàm số

b) Cho điểm M thuộc đồ thị hàm số có hoành độ x=2\sqrt{3}. Viết phương trình đường thẳng d qua M và là tiếp tuyến của (C).

c) Tính diện tích hình giới hạn bởi (C), và tiếp tuyến của nó tại M.

Bài 5: (01-02) Cho hàm số y=-x^4+2x^2+3  (C).

a) Khảo sát hàm số

b) Định m để phương trình x^4-2x^2+m=0 có 4 nghiệm phân biệt.

Bài 6: (03-04) Cho hàm số y=\frac{1}{3}x^3-x^2

a) khảo sát hàm số

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua A(3;0).

c) Tính thể tích vật thể tròn xoay do hình phẳng giứo hạn bởi (C), y=0,x=0,x=3 quay quanh trục Ox.

Bài 7:(04-05) Cho hàm số  y=\frac{2x+1}{x+1} có đồ thị (C).

a) khảo sát và vẽ đồ thị hàm số .

b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi trụctung , trục hoành ,và đồ thị hàm số (C)

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó đi qua điểm A(-1;3).

Bài 8:(05-06) Cho hàm số y=x^3-6x^2+9x

a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

b) Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm mà y''=0 của đồ thị (C).

c) Vớ giá trị nào của tham số m, đường thẳng y=x+m^2-m đi qua trung điểm của của đoạn thẳng nối hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị (C).

Bài 9:(06-07-phân ban) Cho hàm số y=x^4-2x^2+1, gọi đồ thị của hàm số là (C).

a) Khảo sát hàm số

b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm cực đại của (C).

Bài 10:(07-08-lần 2(pb))Cho hàm số \frac{3x-2}{x+1} , gọi đồ thị của hàm số là (C).

a) Khảo sát hàm số

b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có tung độ bằng -2.

Bài 11:(07-08) Cho hàm số y=x^3-3x^2

a) khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

b) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình $latex x^3-3x^2-m=0$ có ba nghiệm phân biệt.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: