Phương trình đường thẳng trong không gian

PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG

Đường thẳng  \Delta đi qua điểm M_0 (x_0 ;y_0 ;z_0 ) và có vectơ chỉ phương \overrightarrow a=(a_{1};a_{2};a_{3}) là phương trình có dạng \left\{ \begin{array}{l} x=x_{0}+a_{1}t \\ y=y_{0}+a_{2}t \\ z=z_{o}+a_{3}t \end{array} \right.        ( {t \in R})  (trong đó  t là tham số)

Chú ý: 

Tiếp tục đọc

Advertisements