Biện luận nghiệm phương trình bậc 3 bằng đại số

  • Nếu phương trình bậc 3 có dạng đơn giản :

x^3+px+q=0

Thì dùng biệt số \Delta=4p^3+27q^2

Tiếp tục đọc

Advertisements