Một số PT&BPT quy về bậc hai

DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Dạng 1:   Phương trình và bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối.

Phương pháp:

Nhắc lại về giá trị tuyệt đối:

\left| {f(x)} \right|=\left\{ \begin{array}{l}f(x){ khi f(x)} \ge 0 \\ - f(x){ khi f(x)<0} \end{array}\right.

Để khử được dấu của giá trị tuyệt đối của \left| {f(x)} \right| ta phải xét dấu.

Ví dụ: Giải bất phương trình : x^2+x+\left| {3x+1}\right|>0
Lời giải:

Tiếp tục đọc

Advertisements